Hợp quy Natri hydroxit (NAOH) công nghiệp trọn gói

Ngày 21/12/2020, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư 46/2020/TT-BCT. Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp. Ký hiệu Quy chuẩn là QCVN 03A:2020/BCT. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2022, các sản phẩm Natri hydroxit (NAOH) công nghiệp phải được thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy NAOH ở Sở công thương nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh trước khi đưa sản phẩm ra tiêu thụ trên thị trường. 2BISO là đơn vị tư vấn trọn gói dịch vụ công bố hợp quy và chứng nhận hợp natri hydroxit (NAOH) công nghiệp. Dịch vụ của 2BISO là trọn gói từ A-Z, thủ tục nhanh chóng, chi phí hợp lý.

Căn cứ pháp lý

  • Thông tư 46/2020/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp;
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03A:2020/BCT về chất lượng natri hydroxit công nghiệp;
  • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, hợp quy;
  • Thông tư 36/2019/TT-BCT quy định quản  cht lượng sản phm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;
  • Thông tư 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điều trong Thông tư 28/2017/TT-BKHCN;
  • Nghị định 107/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Chứng nhận hợp quy natri hydroxit (NAOH) công nghiệp là gì?

Chứng nhận hợp quy sản phẩm natri hydroxit (NAOH) công nghiệp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03A:2020/BCT chính là hoạt động đánh giá hoạt động sản xuất, thử nghiệm các chỉ tiêu của các sản phẩm và so sánh với các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03A:2020/BCT để kết luận sản phẩm đạt Quy chuẩn QCVN 03A:2020/BCT hay không.

Những sản phẩm nào cần chứng nhận hợp quy?

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và các quy định về quản lý đối với natri hydroxit công nghiệp (theo danh mục bên dưới) sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam.

DANH MỤC SẢN PHẨM NATRI HYDROXIT CÔNG NGHIỆP

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Mã HS

1

Natri hydroxit công nghiệp dạng rắn

28151100

2

Natri hydroxit công nghiệp dạng lỏng

28151200

Quy chuẩn này không áp dụng đối với natri hydroxit tinh khiết và natri hydroxit thực phẩm.

Sản xuất natri hydroxit lỏng tại công ty hóa chất Đông Á
Sản xuất natri hydroxit lỏng tại công ty hóa chất Đông Á

Những tổ chức nào cần hợp quy natri hydroxit (NAOH)?

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển natri hydroxit công nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Quy định về tổ chức chứng nhận hợp quy natri hydroxit (NAOH) (tổ chức đánh giá sự phù hợp)

Tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương:

Tổ chức đánh giá sự phù hợp đã thực hiện việc đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

Do đó, các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm hóa chất (NAOH) công nghiệp đều có thể đánh giá, cấp chứng nhận hợp quy natri hydroxit (NAOH) công nghiệp.

Phương thức chứng nhận hợp quy natri hydroxit (NAOH) công nghiệp

Hoạt động nhập khẩu natri hydroxit công nghiệp: Thực hiện theo phương thức 1 quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (sau đây gọi tắt là Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN) và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN (sau đây gọi tắt là Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN).

Hoạt động sản xuất natri hydroxit công nghiệp trong nước: Thực hiện theo phương thức 5 quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.

2BISO tư vấn trọn gói hợp quy natri hydroxit (NAOH) công nghiệp
2BISO tư vấn trọn gói hợp quy natri hydroxit (NAOH) công nghiệp

Quy trình tư vấn chứng nhận hợp quy natri hydroxit (NAOH) công nghiệp QCVN 03A:2020 trọn gói của 2BISO

Bước 1: 2BISO tiếp nhận thông tin, lên danh sách sản phẩm, hoàn thiện bản đăng ký chứng nhận cho khách hàng.

Bước 2: Thoả thuận chi phí, ký kết hợp đồng

Bước 3: 2BISO tư vấn hồ sơ, thủ tục cần chuẩn bị: hướng dẫn xây dựng, hoàn thiện các biểu mẫu theo quy định của QCVN, tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm (TCCS) cho khách hàng. Tư vấn cho khách hàng về thử nghiệm, chuẩn bị mẫu thử nghiệm

Bước 4: Tổ chức chứng nhận đánh giá hợp quy và lấy mẫu thử nghiệm

– Đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại nhà máy hoặc xưởng sản xuất kết hợp lấy mẫu thử nghiệm (theo phương thức 5) hoặc

– Xem xét hồ sơ và thử nghiệm mẫu điển hình (Theo phương thức 1)

2BISO hỗ trợ, hướng dẫn khắc phục các điểm chưa phù hợp đến khi khách hàng nhận được giấy chứng nhận hợp quy QCVN 03A:2020/BCT

Bước 5: 2BISO hướng dẫn khách hàng sử dụng dấu CR và ghi nhãn, bao bì sản phẩm

Bước 6: 2BISO hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ,  công bố hợp quy NAOH tại Sở công thương các tỉnh, thành phố.

Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO, hợp chuẩn, hợp quy, công bố chất lượng trọn gói của 2BISO xin liên hệ Hotline: 0915.347.562/0812.358.211 hoặc email: pkd@2biso.com để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất.

Loading