DỰ THẢO THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN BÓN – 2023

Dự thảo Quy chuẩn phân bón

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón.

Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT. Thông tư này ban hành ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ban hành kèm theo là QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân xin đóng góp ý kiến về dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón tại đây.

Tải file dự thảo Thông tư ban hành QCKTQG về chất lượng phân bón: dttt-quy-chuan-phan-bon

Tải file dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng phân bón: qcvn-phan-bon

Nội dung tóm tắt dự thảo Thông tư:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón; ký hiệu QC…………./mã số đăng ký: QCVN   :2023/BNNPTNT.

Điều 2. Quy định chuyển tiếp

Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với phân bón đã được cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được sử dụng đến hết thời hạn của Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2023.

Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ thực vật) để xem xét, giải quyết./.

Loading

Đánh giá bài viết

Trả lời

Contact Me on Zalo